דף הבית / מה זה היטל השבחה ואיך מגישים השגה?

מה זה היטל השבחה ואיך מגישים השגה?

השגה על היטל השבחה

היטל השבחה הינו היטל אשר נדרש עבור עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. שיעור ההיטל הינו מחצית ההשבחה ומשולם לוועדה המקומית.

 

תשלום היטל השבחה הינו תנאי למתן אישור לטאבו להעברת הזכויות בנכס, ומהווה תשלום חובה, גם אם הזכויות טרם נוצלו. החבות בהיטל השבחה חלה על הבעלים או החוכר לדורות.

 

גובה היטל ההשבחה נקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית המעריך את הנכס.
גובה ההיטל מחושב על פי מצב תכנוני, פיזי ומשפטי של הנכס.

 

כאשר מדובר בהשבחה מכוח תכנית חדשה – נערכת השומה לשני מצבי תכנון: לפני אישור התוכנית ולאחריה.
כאשר מדובר בשימוש חורג ו/או הקלה – נערכת השומה ליום אישור השימוש החורג ו/או ההקלה ומתייחסת לעליית שווי המקרקעין בגין אישורם.

שומת היטל השבחה

שומות היטל השבחה ותיקים אשר טופלו במשרדנו:

רחוב הירדן רמת גן

מגרש בשטח 500 מ"ר עם בית מגורים ישן, עם הפקעה לדרך, נמכר ע"י כונס נכסים.
העירייה הוציאה שומת היטל השבחה בגין אישור תכנית נקודתית משנת 2005 אשר הגדירה את זכויות הבנייה הכוללות בחלקה והתירה תוספת 2 קומות מעבר למותר בתכניות הקודמות. כמו כן, נדרש היטל השבחה בגין אישור תכניות להגדלת חדרים על הגג ותוספת מחסנים דירתיים.

 

רחוב ברזאני, רמת אביב ג', תל אביב

נמכרה דירת גג ברמת אביב ג' והעירייה הוציאה שומה להיטל השבחה בגין תכנית "ג1" אשר מאפשרת חדר על הגג בשטח 40 מ"ר לעומת מצב קודם של חדר בשטח 23 מ"ר.
ושומה בגין תכנית מס' 3897 משנת 2012 אשר קבעה כי בבתי קומות מותר להוסיף שטחים עיקריים עבור מרפסות 12 מ"ר לדירה, הוספת או הגדלת חדרי יציאה לגג לפי הוראות "ג1", הוספת שטחי שירות בקומת עמודים/כניסה להקמת מחסנים דירתיים, הוספת ממ"דים.

 

רחוב חסידי האומות, יפו

נמכרו 2 יחידות צמודות קרקע בשכונת מגורים ביפו. העירייה הוציאה שומות להיטל השבחה בגין תכנית צ'רנר מס' 2728 משנת 2005. יש לציין שהמוכרים רכשו את זכויות הבנייה המאושרות בתכנית מחברת עמידר לפני אישור התכנית ובהסכם הרכישה צויין שהיטל ההשבחה בגין התכנית יחול עליהם. התכנית קבעה זכויות בנייה של 140%. באומדן ההשבחה נלקח בחשבון הבית הקיים ופטור להרחבת יחידה אחת.

 

רחוב הלימון, עג'מי, יפו
בפרויקט חדש בשלבי בניין ברחוב הלימון בשכונת עג'מי ביפו הוגשה בקשה לשינויים במהלך הבנייה, פיצול דירה בקומה א' תוספת יחידת דיור במסגרת הקלה לצפיפות בשיעור של 20% "שבס", הגדלת תכסית הבנייה על הגג מ- 50% ל- 70%. לאחר אישור ההקלה מאושרות 2 יחידות בשטח כ- 70 מ"ר במקום יחידה אחת בשטח 140 מ"ר. מקדם ההשבחה חושב בגין הסבת שטחים שוליים בדירה גדולה לשטח שאינו שולי בדירות קטנות יותר.

 

רחוב המגיד , לב העיר, תל אביב
בבניין וותיק בלב העיר תל אביב בסמיכות לשדרות רוטשילד נמכרה דירת מגורים בקומה ראשונה.
העירייה הוציאה שומה להיטל השבחה בגין תכנית לב העיר מס' 2268 משנת 1990, אשר, מאפשרת תוספת בנייה עד לסך של 5 קומות מגורים תוספת חדרי יציאה לגג והשלמת בנייה בקומת הקרקע. נערך אומדן השבחה בגין התכנית לבניין כולו והחלק המיוחס לדירה הנדונה, לפי חלקה היחסי ברכוש המשותף.

 

רחוב פתחיה, שיכון דן, תל אביב
ברחוב פתחיה בשיכון דן, נמכרה יחידה, מחצית מבית דו משפחתי חדש.

העירייה הוציאה שומה להיטל השבחה בגין תכנית "ג1" אשר הגביהה את גובה קומת הגג מהרצפה ועד רום הגג מ- 6 מ' ל- 7 מ' ובכך הגדילה את השטח האפקטיבי של עליית הגג.
באומדן ההשבחה נלקח בחשבון עלויות התאמה לבינוי חדש על קיים ומקדם דחייה הצפויה עד למימוש הזכויות.

 

שמעון רוקח, נווה צדק, תל אביב
ברחוב שמעון רוקח היוקרתי בנווה צדק, הוזמנה שומת היטל השבחה מהעירייה לפני ביצוע עסקה.

העירייה הוציאה שומה להיטל השבחה בגין תכנית "2277" תכנית המתאר של שכונת נווה צדק אשר הגדילה את זכויות הבנייה ביחס לתכנית 38 המנדטורית  ובגין תכנית מתאר מרתפים "ע1" אשר קבעה גובה פנים של קומת מרתף של 4 מ' והוסיפה שימושים מותרים למשרדים ושימושים נלווים למגורים.

 

השגה על היטל השבחה

הליך הגשת השגה על היטל השבחה

בשלב ראשון השמאי המייצג את הנישום (שמאי הבעלים) פונה למועצת שמאי המקרקעין במסגרת לוחות הזמנים של 45 יום מקבלת השומה באמצעות טופס מקוון של בקשה למינוי שמאי מכריע.

 

לאחר מינוי שמאי מכריע, שמאי מקרקעין מטעם הבעלים יגיש שומה נגדית הכוללת מסד נתונים, תחשיבים, נתוני השוואה וניתוחם, וכן כל מסמך אחר אשר יש לו חשיבות לביסוס השומה.

 

הצדדים מופיעים בדיון בפני השמאי המכריע ומציגים את טיעוניהם והמסמכים הרלוונטיים.
השמאי המכריע מקבל החלטה על גובה היטל ההשבחה ושולח את השומה המכריעה לצדדים ולוועדה המקומית.

 

השומות המכריעות מפורסמות באתר האינטרנט של מועצת שמאי המקרקעין.

 

על השומה המכריעה ניתן לערער בפני וועדת ערר.

 

שכר טרחה שמאי מכריע


שכר טרחה שמאי מכריע


שכר טרחה שמאי מכריע הינו בשיעור מסכום התביעה או סכום ההשבחה כמפורט בטבלה:

 

על חלק הסכום העולה על על חלק הסכום שעד השכר
0 500,000 ₪ 3%
500,000 ₪ 1,000,000 ₪ 2%
1,000,000 ₪ 2,000,000 ₪ 1%
2,000,000 ₪   0.5%

 

שכר טרחה של שמאי מכריע לא יעלה על 100,000 ₪ ולא יפחת מ- 2,000 ₪.
המבקש (הנישום) והמשיב (הוועדה) יישאו כל אחד במחצית מעלות שכרו של השמאי המכריע.
יש לציין, שהשמאי המכריע יכול באופן חריג לקבוע כי רק אחד מהצדדים יישא במלוא עלות שכרו.

 

חיפוש באתר
לקריאה נוספת
משרד שמאות מקרקעין - אירית ונונו
המשרד עוסק בתחומים שונים בעולם שמאות מקרקעין.

שלונסקי 43, תל אביב
052-2873702

השאירו פרטים ליצירת קשר
למידע וייעוץ מקצועי