דף הבית / היטל השבחה בתכניות כוללניות

היטל השבחה בתכניות כוללניות

היטל השבחה בתכניות כוללניות

מהי תכנית מתאר כוללנית?

תיקון 101 לחוק התכנון והבניה משנת 2014 הוסיף מושג חדש בתחום התכנון – תכנית כוללנית.

תכנית מתאר כוללנית מהווה תכנית אשר מכוחה תהיה הוועדה המקומית מוסמכת לאשר תכניות התואמות אותה ומאפשרות להוציא היתרי בנייה (תכניות מפורטות), כוללת הוראות להכנת תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות, אופן פיתוח העיר וייעודי הקרקע, שימושי הקרקע, פיתוח המרחב הציבורי, מבני ושירותי הציבור, קביעת הנחיות לבנייה לגובה ושימור מרקמים, קביעת הנחיות סביבתיות לבניה ולפיתוח העיר.

תכנית מתאר מקומית כוללנית לעיר תל אביב

בחודש 12/2016 אושרה תכנית מתאר כוללנית לעיר תל אביב-יפו מס' תא/5000.
לא ניתן להוציא היתרי בנייה מכוחה של תכנית תא/5000.
תכנית מתאר מקומית או מפורטת, שאושרה טרם תחילת של תכנית זו תעמוד בתוקפה על אף האמור בתכנית זו.

תכנית 5000 תל אביב היטל השבחה

במהלך שנת 2017 העירייה החלה בהוצאת שומות היטל השבחה בגין תכנית תא/5000, והחלה התנגדות ומחאה ציבורית בגין החיובים, בעיקר בגין חיובים של עשרות אלפי שקלים לדירות מגורים במבני שיכון וותיקים בשכונות בדרום העיר תל אביב ויפו.
בעקבות המחאה הציבורית והתקשורתית הוגשה הצעת חוק ובוצע תיקון מס' 126 לחוק התכנון והבנייה.

 

תיקון לחוק התכנון והבניה

 

היטל השבחה – תיקון 126 לחוק התכנון והבניה

התיקון קובע בסעיף 1 לתוספת השלישית, הגדרת תכנית, כי היטל השבחה לא יחול בגין תכנית כוללנית.
התיקון קובע כי במקרקעין בהם אושרה תכנית לאחר אישור תכנית כוללנית תיווסף לשומת ההשבחה, ההשבחה בשל התכנית הכוללנית (ס' 4 (5א)), ככל שהיתה.
כמו כן, עפ"י סעיף 4(4)א לתוספת השלישית נקבע כי במקרה שהוועדה המקומית החליטה על דחיית שומה עד למועד המימוש, בעל מקרקעין רשאי לדרוש מהוועדה המקומית לערוך את שומה ההשבחה בעבור המקרקעין.

 

 

הוראות מעבר

  •  במקרקעין בהם לא מומשו הזכויות עד יום הפרסום יחולו הוראות תיקון 126.
  •  במקרקעין בהם מומשו הזכויות לפני יום הפרסום יחולו הוראות התוספת השלישית כנוסחן ערב יום הפרסום. אולם אם לא שולם היטל השבחה לפי שומה סופית שנערכה בשל מימוש הזכויות, יחולו הוראות תיקון 126.
  • החייב בהיטל השבחה בשל אישור תכנית כוללנית רשאי לבקש כי השומה תיערך רק לאחר אישורה של תכנית נוספת החייבת בהיטל השבחה.
  •  מימוש זכויות לא יותנה בתשלום היטל השבחה בשל אישורה של תכנית כוללנית.

 

הודעת הוועדה המקומית תל אביב

בחודש 08/2018 הודיעה הוועדה המקומית כי בעסקאות שבוצעו החל מ- 19/7/2018 ואילך יחולו הוראות התיקון לחוק ולפיכך תכנית תא/5000 לא תיחשב כתכנית לפי התוספת השלישית ותשלום היטל השבחה יידחה עד לאישור תכנית מפורטת נוספת.
בכל הנוגע לשומות לפני מימוש אשר נתבקשו מהוועדה המקומית ונערכו לפני יום 18/7/2018 החיוב בהיטל השבחה יבוטל והליכים בפני שמאי מכריע יבוטלו.

 

בנוגע לעסקאות שבוצעו עד ליום 18/7/2018:
לדירות בבנייה רווייה למגורים השומה בגין תכנית תא/5000 הינה שומה אפס, אין חיוב בהיטל השבחה.

לגבי עסקאות במקרקעין אחרים כגון מגרשים ריקים ובנייה צמודת קרקע, החיוב עומד בעינו והנישומים רשאית לדחות את עריכת השומה בגין התכנית הכוללנית עד לאישור תכנית נוספת החייבת בהיטל.

הודעה על בקשה לדחיית השומה תוגש לוועדה המקומית לא יאוחר מיום 1/11/2018.

חיפוש באתר
משרד שמאות מקרקעין - אירית ונונו
המשרד עוסק בתחומים שונים בעולם שמאות מקרקעין.

שלונסקי 43, תל אביב
052-2873702

השאירו פרטים ליצירת קשר
למידע וייעוץ מקצועי